Algemene voorwaardenThe School of Stress

 1. INLEIDING
  1. THE SCHOOL OF STRESS staat voor inspireren en samenwerken. Wij verzorgen opleidingen en trainingen.
  2. Wij ontlenen ons bestaansrecht aan onze missie: 1 miljoen mensen slimmer in stress.
  3. Wij beogen zaken met u te doen op een zo transparant mogelijke wijze, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Het succes in onze samenwerking zal dan ook tot uitdrukking komen in de overbodigheid van deze algemene voorwaarden. Wij gaan ervan uit dat deze algemene voorwaarden slechts bij aanvang van onze samenwerking ter hand worden gesteld om vervolgens in de la te gaan om er nooit meer uit te worden gehaald.
  4. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt u op aanvraag toegezonden. Mocht u als STUDENT nog vragen hebben over deze voorwaarden, aarzel dan niet ons dat te laten weten.
 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekking tussen THE SCHOOL OF STRESS en de STUDENT op het moment dat er tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen.
  2. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden gehanteerd door de STUDENT wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen THE SCHOOL OF STRESS en de STUDENT in overleg treden ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 3. OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
  1. De tarieven van THE SCHOOL OF STRESS zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Mondelinge aanbiedingen zijn voor THE SCHOOL OF STRESS bindend nadat deze door THE SCHOOL OF STRESS schriftelijk zijn bevestigd.
  2. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat THE SCHOOL OF STRESS dit schriftelijk heeft bevestigd. Na de totstandkoming van een overeenkomst zal THE SCHOOL OF STRESS deze naar beste kunnen uitvoeren.
  3. Een eventueel tussen THE SCHOOL OF STRESS en de STUDENT overeengekomen termijn voor levering van een dienst en of product is een streeftermijn. De overschrijding daarvan door THE SCHOOL OF STRESS wegens onvoldoende inschrijvingen brengt THE SCHOOL OF STRESS niet in verzuim.
 4. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN MET BETREKKING TOT DE GECONTRACTEERDE DIENST
  1. De STUDENT garandeert dat zij aan THE SCHOOL OF STRESS voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht en met inachtneming van een redelijk termijn, alle informatie en documenten zal verstrekken die THE SCHOOL OF STRESS nodig heeft voor een correcte uitvoering van de opdracht. Indien de STUDENT in de planning wijzigingen wenst aan te brengen die van invloed kunnen zijn op de opdracht, zal de STUDENT THE SCHOOL OF STRESS daarvan direct op de hoogte brengen. Partijen zullen alsdan in overleg treden over een eventuele mogelijkheid de opdracht aan te passen.
  2. Tenzij anders overeengekomen is de STUDENT niet gerechtigd om van een lezing, training, workshop of evenement: (a) foto-, film, video, geluids- of andere opnamen of verslagen te (doen) maken; (b) journalisten of overige leden van de pers toe te laten; (c) de naam en/of beeltenis van de TRAINER te gebruiken in publicitaire uitingen.
  3. De STUDENT zal niet zonder voorafgaande toestemming van THE SCHOOL OF STRESS een dienst van THE SCHOOL OF STRESS verbinden aan een product of maatschappij voor promotionele doeleinden of anderszins.
  4. THE SCHOOL OF STRESS kan de locatie van de training/leergang wijzigen naar een andere locatie binnen een straal van 50 km van de oorspronkelijke locatie.  THE SCHOOL OF STRESS zal de STUDENT tijdig, te weten ruim 1 maand van te voren hierover informeren.
 5. UITVOERING DOOR DERDEN
  1. THE SCHOOL OF STRESS is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst tot opdracht. THE SCHOOL OF STRESS is bevoegd de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit een overeenkomst met de STUDENT over te dragen aan een derde.
  2. Indien de STUDENT rechten en/of plichten voortvloeiend uit de overeenkomst met THE SCHOOL OF STRESS wil overdragen aan een derde, dient de STUDENT voorafgaand schriftelijk toestemming te vragen aan THE SCHOOL OF STRESS.
  3. THE SCHOOL OF STRESS is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook ontstaan, hetzij direct, hetzij indirect, die het gevolg is van tekortkomingen van derden, behoudens in het geval van artikel 11.
 6. VERGOEDING EN WIJZE VAN BETALING
  1. De STUDENT zal de door THE SCHOOL OF STRESS gezonden facturen binnen 21 dagen na factuurdatum voldoen, tenzij tussen partijen schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.
  2. Indien de STUDENT de verschuldigde bedragen niet binnen de in het vorige lid gegeven termijn betaalt, is de STUDENT, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een deel van een maand als gehele maand wordt beschouwd.
  3. Indien de STUDENT nalatig blijft de vordering te voldoen, wordt de vordering uit handen gegeven. In dat geval is de STUDENT naast het verschuldigde totale factuurbedrag, vermeerderd met de verschuldigde contractuele rente, tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De hoogte hiervan wordt bepaald op minimaal 15% van het totale verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 1.500.
 7. VERGOEDING IN GEVAL VAN ANNULERING
  1. De STUDENT is gerechtigd de opdracht enkel schriftelijk te annuleren in welk geval THE SCHOOL OF STRESS de in rekening te brengen kosten zal laten afhangen van de termijn tussen annulering en de geplande Ervaring: (a) in de periode liggend tussen 3 en 2 maanden voor het aanvangsmoment, 50% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt), (b) in de periode liggend tussen 2 en 1 maanden voor het aanvangsmoment, 85% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt); (c) in de periode liggend tussen 1 maand voor het aanvangsmoment en het aanvangsmoment zelf, 100% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt).
  2. Niettegenstaande het bepaalde in artikel 7.1 zal de STUDENT altijd minimaal een bedrag dienen te vergoeden van 50% van de volledige opdrachtsom indien de STUDENT de offerte getekend heeft geretourneerd of per email heeft bevestigd dat hij akkoord is met de verstuurde offerte.
  3. Indien op het moment van annulering de (direct of indirecte) schade van THE SCHOOL OF STRESS hoger is dan de annuleringsvergoeding zoals opgenomen in artikel 7.1 dient de STUDENT dit hogere bedrag aan THE SCHOOL OF STRESS te vergoeden.
 8. RECLAME
  1. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht onder art. 7:21 BW of enig ander mogelijk recht van de STUDENT wegens niet-deugdelijke nakoming van THE SCHOOL OF STRESS, is steeds dat de STUDENT, THE SCHOOL OF STRESS schriftelijk in kennis stelt van de niet-deugdelijke nakoming uiterlijk binnen drie werkdagen na levering van hetgeen is overeengekomen door THE SCHOOL OF STRESS.
 9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
  1. THE SCHOOL OF STRESS behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de door haar verleende diensten, afbeeldingen, modellen en andere zaken die intellectueel worden beschermd. De STUDENT zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat er bij derden geen misverstand zal bestaan dat de geleverde diensten zijn geproduceerd en dat THE SCHOOL OF STRESS zich ter zake alle rechten heeft voorbehouden.
  2. Verveelvoudiging, openbaarmaking en verspreiding van het materiaal dat de THE SCHOOL OF STRESS ter beschikking stelt in het kader van deze overeenkomst zijn slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
  3. Voor elke handeling in strijd met dit artikel zal de STUDENT een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verbeuren van EUR 10.000 per keer, onverminderd het recht van THE SCHOOL OF STRESS om daarnaast de geleden schade te verhalen op de STUDENT.
 10. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
  1. Aan THE SCHOOL OF STRESS komt de bevoegdheid tot ontbinding of opschorting van de overeenkomst toe indien de STUDENT, na een ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen.
  2. THE SCHOOL OF STRESS kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen of haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst opschorten indien: (a) de STUDENT surseance van betaling aanvraagt; (b) het faillissement van de STUDENT wordt aangevraagd; (c) de STUDENT zelf faillissement aanvraagt; (d) de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de STUDENT van toepassing wordt verklaard; (e) de STUDENT een akkoord aan zijn crediteuren aanbiedt; (f) de STUDENT onder curatele wordt gesteld; of (g) de STUDENT Nederland mocht verlaten c.q. zich in het buitenland vestigt, zijn bedrijf stillegt, liquideert en/of verkoopt. THE SCHOOL OF STRESS zal wegens een beëindiging op grond van dit artikel nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
  3. Vergoedingen die THE SCHOOL OF STRESS vóór de ontbinding of (geheel of gedeeltelijke) beëindiging heeft gefactureerd en die zij reeds bij de uitvoering van de overeenkomst heeft geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding c.q. (geheel of gedeeltelijke) beëindiging direct opeisbaar.
  4. De verplichting tot betaling van de verschuldigde vergoedingen blijft ook tijdens een opschorting bestaan. Indien THE SCHOOL OF STRESS na opschorting weer tot levering zal overgegaan, zullen de hiermee gepaard gaande kosten in rekening worden gebracht bij de STUDENT.
 11. AANSPRAKELIJKHEID
  1. THE SCHOOL OF STRESS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en is nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet of de aansprakelijkheid van THE SCHOOL OF STRESS voortvloeit uit dit artikel.
  2. Aansprakelijkheid van THE SCHOOL OF STRESS wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een of meer van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst ontstaat slechts indien de STUDENT THE SCHOOL OF STRESS onverwijld, in ieder geval niet later dan een week na de prestatie van, THE SCHOOL OF STRESS schriftelijk in gebreke stelt, waarbij aan THE SCHOOL OF STRESS een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gegund en THE SCHOOL OF STRESS ook na die termijn toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de desbetreffende verplichting(en). In geen geval is THE SCHOOL OF STRESS aansprakelijk voor indirecte schade.
  3. De totale aansprakelijkheid van THE SCHOOL OF STRESS wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichting(en) uit een overeenkomst is beperkt tot een schadevergoeding per gebeurtenis niet hoger dan de door THE SCHOOL OF STRESS in rekening gebrachte vergoeding voor haar verplichting(en) onder de overeenkomst, met dien verstande dat ook als één gebeurtenis heeft te gelden een reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.
  4. Aansprakelijkheid van THE SCHOOL OF STRESS voor indirecte schade, in elk geval daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 12. OVERMACHT EN ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN
  1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
  2. Indien sprake is van onvoorziene omstandigheden waarbij een spreker verhinderd is, zullen THE SCHOOL OF STRESS en de STUDENT in overleg treden om tot een oplossing te komen. Partijen kunnen in dit verband besluiten het optreden te verplaatsen of een door THE SCHOOL OF STRESS voorgedragen vervanger in de plaats te laten treden in welk geval ook een prijsaanpassing op grond van artikel 3.5 besproken zal worden.
  3. Bij onvoorziene omstandigheden kan gedacht worden aan een noodgeval, ziekte, een belangrijke verplichting of beroepsmatige verantwoordelijkheid zoals verplichtingen die voortkomen uit contracten m.b.t. televisie- of radio presentatiewerkzaamheden, theater- muziek- of cabaretoptreden, deelname aan of verslaggeving van belangrijke sportwedstrijden, of andere zwaarwegende redenen in de persoonlijke sfeer die het optreden onmogelijk maken.
  4. Indien de STUDENT schade lijdt ten gevolge van een verhindering van een van de sprekers, is THE SCHOOL OF STRESS niet aansprakelijk.
 13. VRIJWARING
  1. De STUDENT vrijwaart THE SCHOOL OF STRESS voor alle aanspraken van derden op welke grond dan ook welke aanspraak is gerelateerd aan de door THE SCHOOL OF STRESS aan de STUDENT geleverde diensten.
 14. VERVALTERMIJN
  1. Elke vordering van de STUDENT jegens THE SCHOOL OF STRESS vervalt door het enkele tijdsverloop van 12 maanden. Deze termijn kan niet worden gestuit.
  2. De in het vorige lid genoemde termijn vangt aan op de dag volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.
 15. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
  1. De overeenkomst en de daaruit eventueel voortvloeiende geschillen tussen THE SCHOOL OF STRESS en de STUDENT worden beheerst door Nederlands recht.
  2. De geschillen die tussen THE SCHOOL OF STRESS en de STUDENT mochten ontstaan naar aanleiding van de door THE SCHOOL OF STRESS met de STUDENT gesloten overeenkomst(en) dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomst die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Utrecht onverminderd het recht van THE SCHOOL OF STRESS om te dagvaarden in een andere plaats.